Проект изменение на ПУП-ПРЗ за кв.72 по ЧИЗРП на кв. Девня, гр. Девня