Проект за изменение на ПУП- ПРЗ за част от кв.188 в кв. Девня, гр. Девня