Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.11 (ПИ 20482.501.1145, ПИ 20482.501.2013 и ПИ 20482.501.2020по КК на гр. Девня

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.11 (ПИ 20482.501.1145, ПИ 20482.501.2013 и ПИ 20482.501.2020по КК на гр. Девня