Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 20482..505.534 по КК на гр. Девня