Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 18 по плана на гр.Девня, Община Девня с възложител Община Девня.

Документи: