Приключи изпълнението на проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка“

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка“. Безвъзмездното финансиране в размер до 955 049,04 лева беше осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За реализацията на Проекта „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка“, на 13.05.2019 г. беше сключен договор с № BG06RDNP001-7.004-0006-C01 между Община Девня и Държавен фонд „Земеделие“.

Дейностите включваха СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата.

В рамките на проекта беше извършено полагане на топлоизолация и външна минерална мазилка, подмяна на дограма, доставка и монтаж на осветителни тела, поставяне на гръмоотводи, поставяне на соларни колектори, бойлери за топла вода за битови нужди, монтаж на нови водогрейни котли, подмяна на радиатори и други.