Приключи изпълнението на проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня”

                                                                                                                             

                                                                                                                               

Община Девня приключи изпълнението на дейностите по проекта за въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Младежки дом в кв. Повеляново, гр. Девня. Безвъзмездното финансиране в размер на 457 063,86 лева беше осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За реализацията на Проекта „Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня“ на 21.11.2019 г. беше сключен договор с № BG06RDNP001-7.008-0011-C01 между Община Девня и Държавен фонд „Земеделие“.

            Дейностите включваха:

  • Полагане на топлоизолация на покрив;
  • Полагане на два пласта хидроизолация на покрив;
  • Подмяна на външна дограма;
  • Полагане на топлоизолация EPS 10 см по фасадни стени;
  • Направа на топлоизолация с каменна вата 8 см по стени под земя отвътре;
  • Полагане на топлоизолация EPS 12 см. по еркери.