Приключиха дейностите по саниране на сградата на НЧ „Просвета – 1900“ – гр.Девня

 

Приключи изпълнението на дейностите по проекта за „РЕМОНТ И ВЪНШНО САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА НЧ „ПРОСВЕТА-1900“ – ГР. ДЕВНЯ”. Безвъзмездното финансиране в размер на 391 160 лева беше осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 За реализацията на Проекта „РЕМОНТ И ВЪНШНО САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА НЧ „ПРОСВЕТА-1900“ – ГР. ДЕВНЯ”, на 14.09.2017 г.беше сключен договор с № 03/07/2/0/00888/ между НЧ „ПРОСВЕТА-1900“ – ГР. ДЕВНЯ и Държавен фонд „Земеделие“.

 Дейностите включваха СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата.

 В рамките на проекта беше извършено полагане на топлоизолация и външна минерална мазилка, а също така и хидроизолация, подмяна на дограма, улуци и водосточни тръби и други.