Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-7 /
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци:
  • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
  • Оригинал на Разрешение за строеж 
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса – 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж

 

Заяви услугата онлайн