Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-7 /
  • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
  • разрешение за строеж
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 25 дни

Такса – 20,00 лв.