Потребители получаваха услуги в домашна среда за период от 21 месеца в периода от 21.03.2016 г. до 31.12.2017 г.

В конферентната зала на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,“, се проведе заключителна конференция по проект „Независим живот в община Девня“ с бенефициент Община Девня, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

На 01.12.2015 г. Община Девня като бенефициент по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002.0120-С001 в размер на 499 159,80 лв., по проект „Независим живот в община Девня“.

Срокът за реализация на дейностите по проекта е 23 месеца (01.02.2016 - 31.12.2017). Потребителите  получаваха услуги в домашна среда за период от 21 месеца  в периода от 21.03.2016 г. до 31.12.2017 г. Подкрепени са целевите групи, които са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.

В резултат на реализация на дейностите е подобрено качеството на живот и на достъпа до интегрирани здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Създадени са условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот на лицата от целевите групи.

 В периода на реализация на проекта са наети 43 лица като „Лични асистенти”, 14 лица като „Социален аисстент“ и 6 лица като „Домашен помощник”, които са полагали грижи за 100 потребителя.

Интегрирани здравно-социални услуги се предоставяха от 2-ма социални работници, 1 медицинска сестра и 1  здравен медиатор. Този вид услуги достигнаха всички потребителя, в т.ч. и деца. С дейностите е осигурен достъп до интегрирани услуги, като са взети предвид специфичните потребности на човека в неравностойно положение, на базата на изготвена индивидуална оценка за всяко лице от целевата група. Улеснен бе достъпът до социални  и здравни услуги.

С цел осигуряване на устойчивост за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, са осигурени средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. В тази връзка Община Девня заяви готовност за сключване на споразумение с Агенция за социално подпомагане, чрез подадена заявка за интерес, с която ще бъде потвърден интересът за участие и продължаване на предоставянето на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ през 2018г. за потребители, на които са изготвени оценки на потребностите по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.