Покана относно заключителна пресконференция в Община Девня във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.010-0039-C01

Документи: