Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Девня за 2021 г.

П О К А Н А

 за публично обсъждане на проекта на бюджет

на Община Девня за 2021 г.

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Девня кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица на обсъждане на проектобюджета на Община Девня за 2021 г.

 Публичното обсъждане ще се проведе на 21.12.2020 г. от 10.00 ч. в Ритуалната зала на Община Девня.

Проекта на бюджет е публикуван на интернет страницата на Община Девня.

Вашите становища и предложения можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес:[email protected].

За постъпилите становища и предложения ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет – Девня.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Документи: