ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА 20.07.2018г. ОТ 15.00ч.В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕСКО ДОГОВОР, ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ“

 

Община Девня възнамерява да изпълни пилотен проект за подобряването на енергийната ефективност и модернизация на уличното осветление на общината, чрез сключването на договор с гарантиран резултат. Продължителността на проекта е 11 години, в които се включва и изпълнението на инвестицията.

 

Проектът допринася за повишаване качеството на живот в община Девня и подобряване на екологичната среда посредством въвеждане на модерно и енергоефективно улично осветление.

 

Конкретни цели на проекта:

 1. Достигане на Европейските норми за улично осветление съгласно стандарта БДС EN-13201;
 2. Реализиране икономия на електрическа енергия в размер на минимум 524866 kWh /годишно и спестени  емисии на СО2 – 430 тона/годишно;
 3. Повишаване сигурността в населените места  на жителите и гостите на общината;
 4. Повишаване ефективността на транспорта и създаване на светло-технически комфорт за участниците в движението, което ще намали предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия;
 5. Повишаване на общата привлекателност и сигурността за жителите, посетителите и инвеститорите.

 

Обхват на проекта:

Основни дейности (енергоспестяващи мерки)  на проекта:

 • Проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното  осветление на община Девня, което включва: гр. Девня, с. Кипра и с. Падина;
 • Въвеждане на интегрирана интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното осветление.

 

Реализирането на проекта се предвижда да се изпълни посредством сключването на договор с гарантиран резултат. Изпълнителят на договора поема по-голямата част от финансовия риск. Инвестицията следва да се изплати в рамките на максимум 10 години от реализирани икономии на електричекса енергия и разходи за подръжка и експлоатация спрямо настощятите разходи на Общината за уличното осветление.

 

Мотивите за избор на реализация на инвестицията чрез договор с гарантиран резултат са следните:

 

 • Запазване или намаляване на общите разходи за енергия, поддръжка и експлоатация на уличното осветление на годишна база;
 • Гарантиране на постигнатия резултат /икономии/ за целия период на договора;
 • Отговорността за постигане на заложените резултати от инвестицията (енергийни спестявания и нормативна осветеност) е задължение на изпълнителя по договора.
 • Предлаганият вариант за изпълнение на проекта осигурява постигане на значителни финансови икономии и след изтичане периода за изплащане на инвестицията;
 • Поддръжката, управлението и мониторинга на уличното осветление и на системата за неговото управление се осъществяват и са за сметка на  изпълнителя за целия период на договора;
 • Ще се постигне нормализирана осветеност на улиците в съответствие с приетите норми, както и изграждането на нови точки, там където към момента няма.
 • Срокът на откупуване на инвестицията е до 10 години, като всички разходи ще бъдат за сметка на потенциалния изпълнител, а заплащаните средства ще бъдат единствено от реализираните икономии от намаленото потребление на електрическа енергия и по-ниските разходи за поддръжка. Тоест няма да има утежнение за общината и повишаване на досегашните разходи. При реализиране на загуба от реализацията на проекта ще бъде за сметка на избрания изпълнител, както и отговорността за изправното функциониране на цялата система за периода на договора.

 

Индикативната стойност на договора възлиза на 1 998 400 лв. и се формира по следния начин:

 • Разходи за проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното и парково осветление и въвеждане на интегрирана нинтелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното осветление и прецизиране на времевия график за включване и изключване на осветлението.
 • Поддръжка, управление и мониторинг на уличното осветление и  системата за неговото управление на община Девня, след въвеждане на модернизацията на уличното осветление в експлоатация.

 

Финансиране на стойността на договора се предвижда да стане от следните източници:

 • 443 511 лв. – осигурена от НДЕФ безвъзмездна субсидия;
 • 443 511 лв. съфинансиране от бюджета на общината;
 • Останалата част от инвестицията ще се изплати от реализираните икономии от разходите за поддръжка и експлоатация, вследствие на направената модернизация и намелените разходи за електрическа енергия.

 

Въз основа на това и с цел осигуряване на необходимия за изпълнението на проектните дейности ресурс, предлагаме община Девня да поеме дългосрочен дълг за реализиране на договор с гарантиран резултат със следните параметри:

 

 • Максимален размер на дълга – до 1 111 400 (един милион сто и единадесет хиляди и четиристотин) лева;
 • Валута на дълга – български лева;
 • Вид на дълга –дългосрочен дълг за реализиране на договор с гарантиран резултат;
 • Условия за погасяване

Срок за погасяване – до 10 години, считано от датата на въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки и системата за управление на уличното осветление.

Източници за изплащане на дълга – реализирани икономии от годишните разходи за електрическа енергия, поддръжка и експлоатация, в резултат на направената инвестиция.