Покана за откриване на обект - Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Община Девня

Завърши техническата рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Община Девня

На 20 април 2021 г. от 13:00 ч. на обект - Депо за твърди битови отпадъци гр. Девня, което се намира в местност „Герените“, в землището на Община Девня, ще се проведе официална церемония по откриване на обекта във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.010-0039-C01 „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр. Девня“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с което ще се отбележи успешното приключване на изпълнения първи етап – техническа рекултивация на депото.

Целта на проекта е да се ограничи замърсяване на околната среда и прилежащите поземлени имоти, да се възстановят нарушените терени и да се постигне  подобряване на ландшафта, чрез извършването на техническа рекултивация, включваща комплекс от инженерни дейности на депото за отпадъци, находящо се в местност "Герените", гр. Девня.

Техническата рекултивация, която е финансирана по програмата се реализира на два етапа.

В първият етап, който се проведе в периода 12.2020 год. – 01.2021год.  включи мерки за отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 22 градуса), подравняване на терена след експлоатацията, предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото, подравняване на откосите, полагане на подравнителен почвен слой над подравнените отпадъци, подравняване на почвения слой и други.

Във втория етап, който се проведе в периода - 01.2021 – 03.2021 год. беше изградено  финалното покритие (горния изолиращ екран), полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен газ (биогаз), защитен слой срещу проникване на повърхностни води, полагане на основен пласт почва.

         След като приключи техническата рекултивация  Община Девня задължително ще извърши и биологична рекултивация на депото в срока на дълготрайност на проекта, която предстои да бъде извършена.

Рекултивацията на депото ще е принос към изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

         Стойността на проекта е 1 220 484 лв. Финансирането се осигурява по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , по договор с номер №BG16M1OP002-2.010-0039-C01а срокът за изпълнение е 16 месеца.