Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване наУПИ 19 „за възстановяване и рекултивация“ и УПИ 7,8,33,34 и 35 „за възстановяване и рекултивация“