Подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) по чл.16 от ЗУТ на Промишлена зона – юг, гр.Девня