Подробен устройствен план за регулация и застрояване кв.196,197,198