Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-9/
  • договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя
  • договори за авторски надзор с проектантите„
  • Копие на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси;
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –   7 дни

Такса – 20,00 лв