Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-9/
  • Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя (копие на диплома на технически ръководител);
  • Договор за строителен надзор;
  • Договори за авторски надзор;
  • Копие на разрешение за строеж (влязло в законна сила);
  • Копие на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси;
  • Квитанция за платена такса
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение –   7 дни

Такса – 20,00 лв 

Заяви услугата онлайн