Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-15/
  • документи за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно /при подаване от пълномощник/

 

 

 

Срок за изпълнение –  85 дни

Такса – няма