Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/ Одобряване на технически и/или работен инвестиционен проект с оценка за съответствие от експертен съвет след издадено разрешение за строеж по одобрен идеен инвестиционен проект/

Необходими документи:

 • заявление по образец / УТ №ІІІ-4 /
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
 • три копия от инвестиционен проект
 • оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл.142, ал.10 от ЗУТ
 •  становища от необходимите съгласувателни инстанции / РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./ при необходимост
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • нотарилно заверени декларации от заинтересувани лица /ако има такива/
 • специални разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

Такса : 

-  за жилищно строителство – 1,00 лв/м2

-  за нежилищно строителство -  2,00 лв/м2

- за строителство за обществено обслужване -  4,00 лв/м2

             -  за строителство в терени отредени за промишлено строителство - 8,00 лв/м2

 

- за техн. инфраструктура - 4,00 лв/м