Одобрен пpoeкт за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Технойон“ АД за ПИ с идентификатор 20482.505.117 по кадастралната карта на гр.Девня.