Одобрен ПУП-ПРЗ за кв.72 по ЧИЗРП на кв.“Девня“, Община Девня.