Одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-83, кв. 10 по плана на кв. „Повеляново“, гр. Девня, по отношение на ПИ 20482.306.370 по кадастралната карта на гр. Девня и граничните:УПИ I-83, УПИ II-496, УПИ III-495, УПИ XI-82 и УПИ XII-524 и частично изменение на уличната регулация от о.т.13 до о.т.20.