Одобрен проект на специализиран подробен устройствен план-план за застрояване на депо за фосфогипс