Одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 20482.505.414 и ПИ 20482.505.445