Одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за изграждане на присъединителен електропровод 20 kV към преносимата мрежа на подстанция „Девня 1“

Документи: