Одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 20482.505.584 по кадастралната карта на гр.Девня.

Документи: