Обявяне на предварителен проект на ПУП-ПУР за разширение на кв. Река Девня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание  чл. 128, ал.  от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,  че е изработен  предварителен проект на подробен устройствен план /ПУП/ – план  за улична регулация /ПУР/ за разширение на кв. „Река Девня“, гр. Девня  в  ПИ 20482.111.29, ПИ 20482.111.57, ПИ 20482.111.308, ПИ 20482.111.309, ПИ 20482.112.601, ПИ 20482.114.297, ПИ 20482.124.1, ПИ 20482.143.671, ПИ 20482.145.1, ПИ 20482.145.654, ПИ 20482.145.655, ПИ 20482.304.2, ПИ 20482.304.3, ПИ 20482.304.4, ПИ 20482.304.5, ПИ 20482.304.6, ПИ 20482.304.7, ПИ 20482.304.9, ПИ 20482.304.12, ПИ 20482.304.13, ПИ 20482.304.14, ПИ 20482.304.15, ПИ 20482.304.16, ПИ 20482.304.17, ПИ 20482.304.18, ПИ 20482.304.19, ПИ 20482.304.20,   ПИ 20482.304.21, ПИ 20482.304.23, ПИ 20482.304.25,  ПИ 20482.304.375, ПИ 20482.304.439, ПИ 20482.304.440, ПИ 20482.304.471, ПИ 20482.304.472, ПИ 20482.304.473, ПИ 20482.305.1, ПИ 20482.305.2, ПИ 20482.305.3, ПИ 20482.305.4, ПИ 20482.305.7, ПИ 20482.305.8, ПИ 20482.305.9, ПИ 20482.305.10, ПИ 20482.305.11, ПИ 20482.305.13, ПИ 20482.305.19, ПИ 20482.305.20, ПИ 20482.305.23, ПИ 20482.305.28, ПИ 20482.305.30, ПИ 20482.305.32, ПИ 20482.305.33, ПИ 20482.305.34, ПИ 20482.305.36, ПИ 20482.305.37, ПИ 20482.305.38, ПИ 20482.305.39, ПИ 20482.305.40, ПИ 20482.305.41, ПИ 20482.305.42, ПИ 20482.305.43, ПИ 20482.305.44, ПИ 20482.305.45, ПИ 20482.305.46, ПИ 20482.305.47, ПИ 20482.305.48, ПИ 20482.305.53, ПИ 20482.305.56, ПИ 20482.305.57, ПИ 20482.305.58, ПИ 20482.305.59, ПИ 20482.305.60, ПИ 20482.305.61, ПИ 20482.305.62, ПИ 20482.305.63, ПИ 20482.305.65, ПИ 20482.305.67, ПИ 20482.305.68. ПИ 20482.305.73, ПИ 20482.305.74,  ПИ 20482.305.75, ПИ 20482.305.76, ПИ 20482.305.77, ПИ 20482.305.78, ПИ 20482.305.79, ПИ 20482.305.80, ПИ 20482.305.81, ПИ 20482.305.82, ПИ 20482.305.83, ПИ 20482.305.84, ПИ 20482.305.85, ПИ 20482.305.87, ПИ 20482.305.88, ПИ 20482.305.89, ПИ 20482.305.90, ПИ 20482.305.91, ПИ 20482.305.92, ПИ 20482.305.93, ПИ 20482.305.94, ПИ 20482.305.95, ПИ 20482.305.104 по кадастралната карта на гр. Девня и ПИ 36868.31.8  и ПИ 36868.31.11 по кадастралната карта на с. Кипра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” /бр.106 от 15.12.2020г./  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.

 Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Девня.