Обявяване на ПУП-ПП за водопровод “Участък от деривация Китка-Варна, площадка „Падина“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Девня на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен   проект на подробен устройствен план – парцеларен план за  водопровод “Участък от деривация Китка-Варна, площадка „Падина“- участък Падина – Житница - Дюкер 26“, който за територията на общината  преминава през ПИ с идентификатори 55110.10.118, 55110.10.119, 55110.10.123, 55110.10.124, 55110.10.125, 55110.10.164, 55110.10.180, 55110.10.226, 55110.10.227, 55110.10.228,  55110.32.2,  55110.32.4, 55110.32.6, 55110.32.7,  55110.32.8, 55110.32.9,  55110.32.27, 55110.32.28, 55110.32.35, 55110.32.36,  55110.32.65, 55110.32.66, 55110.32.110, 55110.32.142, 55110.32.158, 55110.32.160, 55110.32.161, 55110.32.163, 55110.32.164, 55110.32.165, 55110.32.174, 55110.32.193, 55110.32.194, 55110.32.211,  55110.32.212, 55110.32.220 по кадастралната карта на с. Падина.

Проектът е поставен на интернет страницата на Община Девня.

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”/брой 84 от 12.10.2018г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.