Обявяване на предварителен проект на ПУП-ПУР за кв. Химик

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание  чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,  че е изработен  предварителен проект на подробен устройствен план /ПУП/ – план  за улична регулацияУР/ на кв. „Химик“, гр. Девня в  ПИ 20482.119.684, ПИ 20482.119.685, ПИ 20482.119.686, ПИ 20482.119.687, ПИ 20482.119.688, ПИ 20482.119.689, ПИ 20482.119.690, ПИ 20482.119.691, ПИ 20482.119.692, ПИ 20482.119.693, ПИ 20482.121.623, ПИ 20482.121.712, ПИ 20482.121.727, ПИ 20482.121.728, ПИ 20482.121.729, ПИ 20482.121.750, ПИ 20482.121.755, ПИ 20482.122.666, ПИ 20482.122.691, ПИ 20482.122.710, ПИ 20482.122.711, ПИ 20482.122.713, ПИ 20482.122.727, ПИ 20482.122.728, ПИ 20482.122.729, ПИ 20482.124.1,ПИ 20482.124.2, ПИ 20482.124.3, ПИ 20482.124.4, ПИ 20482.124.689, ПИ 20482.124.692, ПИ 20482.124.693, ПИ 20482.124.696, ПИ 20482.124.697, ПИ 20482.124.699, ПИ 20482.124.701, ПИ 20482.124.703, ПИ 20482.124.704, ПИ 20482.125.12, ПИ 20482.125.15, ПИ 20482.125.16, ПИ 20482.125.43, ПИ 20482.125.702, ПИ 20482.125.703, ПИ 20482.125.707, ПИ 20482.125.708, ПИ 20482.125.709, ПИ 20482.150.4, ПИ 20482.309.1, ПИ 20482.309.2, ПИ 20482.309.3, ПИ 20482.309.6, ПИ 20482.309.7, ПИ 20482.309.8, ПИ 20482.309.9,ПИ 20482.309.10, ПИ 20482.309.11, ПИ 20482.309.12, ПИ 20482.309.13, ПИ 20482.309.15, ПИ 20482.309.16, ПИ 20482.309.17, ПИ 20482.309.20, ПИ 20482.309.23, ПИ 20482.309.24, ПИ 20482.309.25, ПИ 20482.309.26, ПИ 20482.309.27, ПИ 20482.309.28 и ПИ 20482.505.653 по кадастралната карта на гр. Девня.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”/бр.106 от 15.12.2020г./   заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Девня.