ОБЯВЛЕНИЕ на частично изменение ПУП-ПП за ВЛ 400 kV от пст Варна до пст Бургас

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработено частично изменение на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект „ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за трасето преминаващо  през поземлени имоти с идентификатори: 20482.210.677, 20482.217.4,  20482.217.6, 20482.217.7, 20482.217.8, 20482.217.10,  20482.218.1, 20482.218.2, 20482.218.3 и 20482.218.4 по кадастралната карта на землището на гр. Девня.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”/ бр.37 от 04.05.2018г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.