Обявление ПУП-ПП

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект „Кабелно трасе 20 kV за присъединяване на потребители на електрическа енергия към преносната мрежа от ПИ с идентификатор 20482.505.33 до ПИ с идентификатор 20482.505.209, което преминава през ПИ с идентификатори 20482.505.323 (публична общинска собственост) и 20482.505.265 (частна собственост) по кадастралната карта на землището на гр.Девня.

Съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

 

 

 

Документи: