Обявление относно ПУП- ПП за обект „Кабелно трасе 20kV за присъединяване на потребителите на електрическа енергия към разпределителните електрически мрежи от ПИ 20482.119.693 до ПИ 20482.505.214 по КККР на гр. Девня“.

Документи: