ОБЯВЛЕНИЕ на частично изменение ПУП-ПП за ВЛ 400 kV от пст Варна до пст Бургас

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработено частично изменение на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект „ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за трасето преминаващо  през поземлени имоти с идентификатори : 20482.1.12, 20482.1.13, 20482.1.18, 20482.1.19, 20482.2.35, 20482.2.36, 20482.2.37, 20482.2.38, 20482.2.39, 20482.2.40, 20482.2.42, 20482.2.200, 20482.2.201, 20482.2.202, 20482.10.1, 20482.10.74, 20482.11.17, 20482.11.18, 20482.11.19, 20482.11.20, 20482.11.34, 20482.11.35, 20482.11.36, 20482.11.37, 20482.11.38, 20482.11.66, 20482.11.67, 20482.11.68, 20482.11.69, 20482.11.70, 20482.11.76, 20482.11.77, 20482.11.78, 20482.11.79, 20482.11.101, 20482.11.105, 20482.11.107, 20482.11.108, 20482.13.13, 20482.13.14, 20482.13.36, 20482.13.37, 20482.13.38, 20482.13.39, 20482.13.40, 20482.13.41, 20482.13.42, 20482.19.2, 20482.19.3, 20482.19.4, 20482.19.5, 20482.19.11, 20482.19.12, 20482.19.13, 20482.19.14, 20482.19.15, 20482.19.16, 20482.19.17, 20482.19.24, 20482.19.25, 20482.22.1, 20482.22.2, 20482.22.3, 20482.22.4, 20482.22.5, 20482.22.6, 20482.22.7, 20482.22.16, 20482.22.17, 20482.22.18, 20482.22.19, 20482.24.49, 20482.24.51, 20482.24.52, 20482.24.92, 20482.46.15, 20482.46.16, 20482.210.17, 20482.210.18, 20482.210.74, 20482.210.75, 20482.210.76, 20482.210.77, 20482.210.78, 20482.210.80, 20482.210.81, 20482.210.84, 20482.210.88, 20482.210.89, 20482.210.96, 20482.210.98, 20482.210.99, 20482.217.9 по кадастралната карта на землището на гр. Девня.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”/ бр.36 от 27.04.2018г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.