ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №314 от 29.10.2021г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

        Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава  че с Решение №314/29.10.2021г. на Общински съвет-Девня е разрешено на „СИМАЙ БЪЛГАРИЯ“ООД изработването на  проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  /ПП/ за изграждане на транспортно-комуникационен достъп до ПИ 20482.99.14 по КК на гр. Девня,  собственост на дружеството.

Решение №314/29.10.2021г. на Общински съвет - Девня не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.