ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №158 от 30.09.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

        Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава  че с Решение №158/30.09.2020г. на Общински съвет-Девня е разрешено на Таня Дучева Георгиева  изработването на подробен устройствен план /ПУП/ -  план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 20482.4991.481, ПИ 20482.4991.483 и ПИ 20482.230.49  по кадастралната карта на землището на гр. Девня във връзка с отреждането им „за жилищно строителство“ и улична регулация от ос.т.545 до ос.т.549.

Решение №158/30.09.2020г. на Общински съвет - Девня не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.