ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №115 от 26.06.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

      Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава  че с Решение №115/26.06.2020г. на Общински съвет-Девня е разрешено на   изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - план за  застрояване /ПЗ/ за ПИ 36868.32.17 по КК на с. Кипра във връзка с отреждането му „за жилищно строителство“.

Решение №115/26.06.2020г. на Общински съвет - Девня не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.