ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №114 от 26.06.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

     Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава  че с Решение №116/26.06.2020г. на Общински съвет-Девня е разрешено на   изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за газоснабдяване от Автоматична газорегулиращо станция-Девня(АГРС) в ПИ 20482.253.32 по КК на гр. Девня до предприятие за рециклиране на метали от отпадъци в ПИ 20482.505.117 по КК на гр. Девня .

Решение №116/26.06.2020г. на Общински съвет - Девня не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.