ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №112 от 26.06.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

        Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава  че с Решение №112/26.06.2020г. на Общински съвет-Девня е разрешено изработването на проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация  /ПУР/  на кв. Химик, гр. Девня.

Решение №112/26.06.2020г. на Общински съвет - Девня не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.