ОБЯВЛЕНИЕ на ПУП-ПЗ за ПИ 20482.34.5

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Девня на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план -  план за застрояване на ПИ 20482.34.5 по кадастралната карта на землището на гр. Девня  във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

      На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” /бр.40 от 15.05.2018г./  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.

 

 

На основание чл.27, ал.2 от Наредбата за ЕО, Община Девня съобщава, че има издадено Становище по екологична оценка № ВА - 1/2018 г. с което  се “съгласуват” проекти за ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електрическа централа в землището на гр. Девня, обл. Варна.

Документи: