ОБЯВЛЕНИЕ на проект на ПУП- ПП за водопровод до УПИ 209,за промишлено строителство

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Девня на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен   проект на подробен устройствен план – парцеларен план за  водопровод  до УПИ 209 „промишлено строителство“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-60/14.02.2011г. на зам. кмета на Община Девня,  преминаващ през ПИ 20482.307.366, ПИ 20482.186.9,  ПИ 20482.505.323 и ПИ 20482.505.321  по кадастралната карта на гр. Девня.

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”/бр.68 от 17.08.2018г/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.