Обявление на проект на ПУП-ПП на електропровод 20 kV от подстанция „Девня 1“ до УПИ 578,581 „за производствена дейност“( ПИ 20482.505.594 по КК на гр. Девня)