ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на „Участък от деривация Китка-Варна, площадка„Падина“, участък Падина-Житница-дюкер26“