Обявление на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ на Промишлена зона-юг, гр. Девня във фаза „предварителен проект“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ на Промишлена зона-юг, гр. Девня във фаза „предварителен проект“ обхващащ поземлени имоти с идентификатори: 20482.98.39, 20482.124.1, 20482.124.3, 20482.124.700, 20482.124.701, 20482.124.702, 20482.125.2, 20482.125.12, 20482.125.15, 20482.125.16, 20482.125.22, 20482.125.27, 20482.125.28, 20482.125.29, 20482.125.32, 20482.125.45, 20482.125.702, 20482.125.698, 20482.125.997, 20482.125.999, 20482.125.1000, 20482.125.1001, 20482.150.4, 20482.159.36, 20482.185.13, 20482.186.9, 20482.245.10, 20482.282.59, 20482.505.1, 20482.505.2, 20482.505.6, 20482.505.7, 20482.505.10, 20482.505.12, 20482.505.15, 20482.505.21, 20482.505.22, 20482.505.23, 20482.505.24, 20482.505.26, 20482.505.27, 20482.505.29, 20482.505.30, 20482.505.33, 20482.505.36, 20482.505.41, 20482.505.42, 20482.505.44, 20482.505.64, 20482.505.88, 20482.505.92,  20482.505.97, 20482.505.98,  20482.505.100, 20482.505.102, 20482.505.103, 20482.505.105, 20482.505.106, 20482.505.109, 20482.505.111, 20482.505.117, 20482.505.119, 20482.505.140, 20482.505.141, 20482.505.142, 20482.505.143, 20482.505.144, 20482.505.145, 20482.505.146, 20482.505.162, 20482.505.163, 20482.505.172, 20482.505.175, 20482.505.177, 20482.505.180, 20482.505.181, 20482.505.200, 20482.505.201, 20482.505.203, 20482.505.206, 20482.505.209, 20482.505.210 20482.505.213, 20482.505.214, 20482.505.221, 20482.505.223, 20482.505.224, 20482.505.225, 20482.505.226, 20482.505.229, 20482.505.230, 20482.505.231, 20482.505.235, 20482.505.236, 20482.505.239, 20482.505.241, 20482.505.242, 20482.505.243, 20482.505.246, 20482.505.247, 20482.505.248, 20482.505.250, 20482.505.251, 20482.505.252, 20482.505.253, 20482.505.254, 20482.505.255, 20482.505.256, 20482.505.257, 20482.505.259, 20482.505.260, 20482.505.261, 20482.505.262, 20482.505.263, 20482.505.264, 20482.505.265, 20482.505.266, 20482.505.287, 20482.505.289, 20482.505.290, 20482.505.291, 20482.505.292, 20482.505.293, 20482.505.294, 20482.505.295, 20482.505.296, 20482.505.297, 20482.505.298, 20482.505.299, 20482.505.300, 20482.505.301, 20482.505.302, 20482.505.303, 20482.505.304, 20482.505.305, 20482.505.306, 20482.505.307, 20482.505.308, 20482.505.309, 20482.505.310, 20482.505.312, 20482.505.314, 20482.505.316, 20482.505.317, 20482.505.318, 20482.505.320, 20482.505.321, 20482.505.323, 20482.505.324, 20482.505.325, 20482.505.326, 20482.505.329, 20482.505.330, 20482.505.331, 20482.505.332, 20482.505.334,  20482.505.335, 20482.505.336, 20482.505.337, 20482.505.341, 20482.505.344, 20482.505.345, 20482.505.346, 20482.505.347, 20482.505.348, 20482.505.349, 20482.505.350, 20482.505.351, 20482.505.353, 20482.505.354, 20482.505.355, 20482.505.357, 20482.505.362, 20482.505.363, 20482.505.364, 20482.505.365, 20482.505.366, 20482.505.367, 20482.505.368, 20482.505.369, 20482.505.370, 20482.505.371, 20482.505.372, 20482.505.373, 20482.505.374, 20482.505.375, 20482.505.376, 20482.505.392, 20482.505.394, 20482.505.395, 20482.505.399, 20482.505.400, 20482.505.401, 20482.505.402, 20482.505.403, 20482.505.404, 20482.505.405, 20482.505.406, 20482.505.407, 20482.505.414, 20482.505.419, 20482.505.420, 20482.505.421, 20482.505.422, 20482.505.423, 20482.505.425, 20482.505.426, 20482.505.427, 20482.505.428, 20482.505.431, 20482.505.432, 20482.505.439, 20482.505.440, 20482.505.442, 20482.505.443, 20482.505.445, 20482.505.446, 20482.505.447, 20482.505.448, 20482.505.450, 20482.505.451, 20482.505.452, 20482.505.454, 20482.505.455, 20482.505.456, 20482.505.458, 20482.505.461, 20482.505.462, 20482.505.463, 20482.505.466, 20482.505.467, 20482.505.468, 20482.505.469, 20482.505.479, 20482.505.481, 20482.505.484, 20482.505.485, 20482.505.487, 20482.505.488, 20482.505.489, 20482.505.491, 20482.505.492, 20482.505.493, 20482.505.494, 20482.505.495,20482.505.496, 20482.505.497, 20482.505.498, 20482.505.499, 20482.505.500, 20482.505.501, 20482.505.502, 20482.505.503, 20482.505.509, 20482.505.510, 20482.505.511, 20482.505.512, 20482.505.513, 20482.505.515, 20482.505.516, 20482.505.517, 20482.505.518, 20482.505.519, 20482.505.521, 20482.505.522, 20482.505.523, 20482.505.524, 20482.505.525, 20482.505.526, 20482.505.527, 20482.505.528, 20482.505.534, 20482.505.546, 20482.505.547, 20482.505.548, 20482.505.554, 20482.505.555, 20482.505.556, 20482.505.566, 20482.505.569, 20482.505.570, 20482.505.582, 20482.505.584, 20482.505.587, 20482.505.594, 20482.505.598, 20482.505.599, 20482.505.603, 20482.505.611, 20482.505.612, 20482.505.613, 20482.505.614, 20482.505.633, 20482.505.634 по кадастралната карта на землището на гр. Девня.

На основание чл.128, ал.5 от Закон за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” /брой 39 от 14.05.2019г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

Проектът на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на Промишлена зона – юг, гр.Девня е публикуван на интернет страницата на община Девня.