Обявление на окончателен проект на ПУП-ПУР за кв. Химик

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Девня на основание  чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,  че е изработен  окончателен проект на подробен устройствен план /ПУП/ – план  за улична регулацияУР/ на кв. „Химик“, гр. Девня по реда на чл.16 от ЗУТ за квартали от 1 до 5 и осови точки от 1 до 24 ведно с план-схема за електроснабдяване, план-схема за ВиК, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа и план-схема за вертикално планиране към него, обхващащ  ПИ 20482.119.684, ПИ 20482.119.685, ПИ 20482.119.686, ПИ 20482.119.687, ПИ 20482.119.688, ПИ 20482.119.689, ПИ 20482.119.690, ПИ 20482.119.691, ПИ 20482.119.692, ПИ 20482.119.693, ПИ 20482.121.623, ПИ 20482.121.712, ПИ 20482.121.727, ПИ 20482.121.728, ПИ 20482.121.729, ПИ 20482.121.750, ПИ 20482.121.755, ПИ 20482.122.666, ПИ 20482.122.691, ПИ 20482.122.710, ПИ 20482.122.711, ПИ 20482.122.713, ПИ 20482.122.727, ПИ 20482.122.728, ПИ 20482.122.729, ПИ 20482.124.1,ПИ 20482.124.2, ПИ 20482.124.3, ПИ 20482.124.4, ПИ 20482.124.689, ПИ 20482.124.692, ПИ 20482.124.693, ПИ 20482.124.696, ПИ 20482.124.697, ПИ 20482.124.699, ПИ 20482.124.701, ПИ 20482.124.703, ПИ 20482.124.704, ПИ 20482.125.12, ПИ 20482.125.15, ПИ 20482.125.16, ПИ 20482.125.43, ПИ 20482.125.702, ПИ 20482.125.703, ПИ 20482.125.707, ПИ 20482.125.708, ПИ 20482.125.709, ПИ 20482.150.4, ПИ 20482.309.1, ПИ 20482.309.2, ПИ 20482.309.3, ПИ 20482.309.6, ПИ 20482.309.7, ПИ 20482.309.8, ПИ 20482.309.9,ПИ 20482.309.10, ПИ 20482.309.11, ПИ 20482.309.12, ПИ 20482.309.13, ПИ 20482.309.15, ПИ 20482.309.16, ПИ 20482.309.17, ПИ 20482.309.20, ПИ 20482.309.23, ПИ 20482.309.24, ПИ 20482.309.25, ПИ 20482.309.26, ПИ 20482.309.27, ПИ 20482.309.28 и ПИ 20482.505.653 по кадастралната карта на гр. Девня.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” бр.75 от 10.09.2021г.   заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Девня.