ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-94 от 22.02.2021

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-94/22.02.2021г. на кмета на Община Девня е разрешено на „КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II, кв.184 по регулационния план на стопански двор, одобрен със Заповед №123/01.10.1999г. на заместник-кмета на Община Девня, по отношение на   ПИ  20482.501.36 и ПИ 20482.501.35  по кадастралната карта на гр. Девня.