ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-86 от 16.02.2021

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-86/16.02.2021г. на кмета на Община Девня е разрешено на „ТЕХНОФОС“ ЕАД изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 548 „за промишлено и складово строителство“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-581/28.11.2014г. на заместник-кмета на Община Девня, по отношение на   ПИ  20482.505.548 по кадастралната карта на гр. Девня.