Обявление на заповед №1002-8 от 11.01.2022г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със  Заповед №1002-8/11.01.2022г.  на кмета на Община Девня е разрешено на ИВЕЛИНА ЖЕЛЕВА ГЕРГАНОВА и ГИНКА ВЪЛЕВА ГЕОРГИЕВА изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за  регулация и застрояване (ПРЗ) за  УПИ V-10,  УПИ VI-10, УПИ VII-10 и УПИ VIII-10, кв.2 по плана на с. Падина по отношение на ПИ 55110.101.10 по кадастралната карта на с.Падина.