ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-466 от 02.12.2020 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-466/02.12.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на „ЕС ТРАНС ЮНИОН“ООД изработването на проект за план-схема за електрозахранване към  подробен устройствен план (ПУП)-план за улична регулация (ПУР) на Промишлена зона-юг, гр. Девня, одобрен със Решение №14/15.11.2019г на Общински съвет гр. Девня, от съществуващ БКТП в УПИ 548  „за промишлено и складово строителство“ (ПИ 20482.505.548) по ул. Индустриална (ПИ 20482.505.653) до нов (проектен) БКТП в ПИ 20482.505.450 по кадастралната карта на гр. Девня, включен в УПИ 1 „за промишлено строителство“ зона-юг, гр. Девня.

Заповед №1002-466/02.12.2020г. на кмета на Община Девня подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок, чрез органа издал заповедта.