ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-368 от 14.09.2020

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

       Община Девня, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че със Заповед №1002-368/14.09.2020г. на кмета на Община Девня е разрешено на БОЖИДАР ДИМОВ ПЕНЧЕВ и ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИТЕВ изработването на проект за  изменение на  подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VII-50 в кв.184 по плана на  кв. Девня, гр. Девня по отношение на ПИ 20482.501.2543 и ПИ 20482.501.2544  по кадастралната карта на гр. Девня.

Заповед №1002-368/14.09.2020г.   на кмета на Община Девня подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок, чрез органа издал заповедта.